Uvjeti korištenja – Ugovor o korištenju usluga obrta MCE Vukovar

Uvjeti korištenja usluga obrta MCE Vukovar (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja), Hrvatske nezavisnosti 37, 32000 Vukovar, OIB 30865223612, registriranog pod brojem MBO 97107077 (u daljnjem tekstu MCE Vukovar) koje korisnik prihvaća u potpunosti narudžbom usluge (korisnik usluga je svaka pravna i fizička osoba koja naruči ili koristi usluge obrta MCE Vukovar (u daljnjem tekstu Korisnik).

Za sve odnose koji ovim Uvjetima korištenja nisu predviđeni primjenjivati će odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016).

Članak 1.
Otvaranje usluge – otvaranje korisničkog računa – zasnivanje ugovornog odnosa
Usluge obrta MCE Vukovar objavljene su na web stranicama www.mce-vukovar.hr.
Cijene na web stranicama su bez uračunatog PDV-a, oslobođeni smo plaćanja PDV-a po članku 90. st. 2 Zakona o PDV-u. Nakon što korisnik izabere neku od naših usluga objavljenih na web stranicama, smatra se da je pročitao i prihvatio kao obvezujuće ove Uvjete korištenja. Time se sklapa Ugovor na daljinu, na koji se primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14 i 110/15.

Korisnik je dužan dostaviti točne identifikacijske podatke (ime, prezime, naziv, adresa, Email, telefon, OIB (OIB je potreban za firme i sve one koji trebaju ispravan račun), mobilni telefon. Korisnik je dužan dostaviti ispravne i točne podatke. Važno je da nam dostavite ispravan Email jer na njega ćete dobiti ponudu za kreiranje ili produženje usluga, na taj Email kontaktirati ćemo Vas ako primjetimo probleme u funkcioniranju usluga, na taj Email moći ćete dobiti povjerljive podatke, ažurirati svoje podatke, otkazati uslugu. Ako Email neće biti točan i ispravan, postoji opasnost da Vaša domena ili usluga istekne, da prestane raditi ili da usluge budu suspendirane.

Članak 2.
Plaćanje, aktiviranje i otkaz usluge
Usluge se plaćaju po ispostavljanom računu sa zadanim rokom dospijeća plaćanja, unaprijed za određeno razdoblje, te moraju biti uplaćene u cjelosti i na vrijeme. Uplate se mogu izvršiti putem naloga za plaćanje, poštanskom uplatnicom ili mobilnim bankarstvom. Sve cijene i plaćanja odvijaju se u Hrvatskim kunama – HRK.

Obaveza korisnika je upisati točan model plaćanja s ponude kako bi mogli bez greške proknjižili ponudu. MCE Vukovar neće biti odgovoran ukoliko se u slučaju pogrešnog ili neupisanog modela plaćanja ponuda ne ažurira kao plaćena, te se usluga ne aktivira. Nakon što se ažurira uplata prema ponudi, kreira se račun s podacima kao na ponudi, te se plaćene usluge aktiviraju (većina usluga aktivira se odmah, automatski, a usluge koje se ne aktiviraju automatski aktiviraju se u roku 48 radnih sati ili prema dogovoru). Korisnik prihvaća da se račun šalje u elektronskom obliku, u PDF formatu, na dostavljan Email. Ukoliko korisnik želi da se račun šalje poštom ili E-račun mora to napomenuti kod narudžbe. Podaci računa ne mogu se mijenjati nakon uplate.
Početak razdoblja usluge smatra se datum aktivacije usluge, osim ako nije drugačije dogovoreno. Kraj razdoblja zakupa usluga iskazan je na ponudi i računu.

Ponuda za produžetak zakupa usluge šalje se 14 dana prije isteka usluge, na email, i mora biti plaćena prije kraja zakupljenog razdoblja. Preporučamo da ponude za domene platite čim prije, najbolje odmah po primitku ponude, jer neki registri mogu blokirati i oduzeti domenu ako se s uplatom zakasni makar samo jedan dan. Ukoliko plaćanje nije podmireno na vrijeme usluga s neplaćene ponude će biti suspendirana.
U slučaju neplaćanja obaveza dužem od 30 dana od isteka valute MCE Vukovar ima pravo izbrisati uslugu kao i sav njen sadržaj bez obaveze čuvanja sadržaja.

Neke usluge ili dijelovi usluge limitiraju se na neki vremenski period. Ako period zakupa usluge bude prekoračen MCE Vukovar ima pravo suspendirati uslugu i to je pretpostavljena, automatizirana akcija, ali i povećati ili smanjiti period prema vlastitoj procjeni. Vremenski period takvih usluga ili dijelova usluga nisu prenosivi (neiskorišteni dio perioda nemože se prenijeti u novo razdoblje). Korisnik može povećati limite promjenom paketa usluga ili zakupom većeg limita. Najpoznatije takve usluge su mjesečni Bandwidth (promet prema i sa servera) i broj poslanih Emailova na sat.

Korisnik usluge ima pravo ne produžiti, otkazati uslugu, a o tome mora obavijestiti MCE Vukovar putem emaila ili pozivom na telefon. Kupac se slaže da će eventualni prekid pružanja usluge zatražiti najkasnije 5 dana prije datuma produljenja pretplate, u suprotnom prihvaća obavezu plaćanja usluge za slijedeće razdoblje. Neplaćene hosting usluge će biti suspendirane. MCE Vukovar ima pravo suspendirane i neaktivne usluge izbrisati sa servera, otkazati i nije dužan čuvati izbrisani sadržaj u arhivi dulje od 30 dana. Za ponovno aktiviranje usluga kupac je dužan javiti se i provjeriti dali se suspendirana usluga može reaktivirati. Plaćanje ponuda čiji je rok plaćanja istekao se ne preporučuje.

MCE Vukovar ima pravo odbiti narudžbu za usluge ukoliko postoje sumnje u zakonito korištenje usluga, u identitet korisnika usluge, ukoliko korisnik svojim korištenjem usluga onemogućava ispravno korištenje usluga ostalih korisnika ili prema vlastitoj procjeni.

MCE Vukovar ima pravo prekinuti davanje usluga bez povrata novca, ako se utvrdi da se kupac nije pridržavao ovih Uvjeta korištenja kako bi zaštitio sebe, servere i/ili ostale korisnike servera.

Članak 3.
Server
Vlasništvo i upravljanje serverom pripada trgovačkom društvu Orbis d.o.o. iz Varaždina, Braće Radić 90, 42000 Varaždin. OIB: 44188851059, registriranog u Trgovačkom sudu Varaždin, MBS 070022293

Članak 4. 
Korištenje usluga
WWW poslužitelj može se koristiti za privatne ili komercijalne potrebe kupca. Kupac se slaže sa slijedećim uvjetima korištenja servera:
– Da će zakupljene usluge koristiti u legalne svrhe, po svim hrvatskim i internacionalnim zakonima.
– Da će se pridržavati općih pravila ponašanja na mreži (Netiquette) kod slanja E-maila i pisanja u news-grupe.
– Da neće slati SPAM. SPAM ne dozvoljavamo (masovno slanje mail poruka nasumce, na email adrese ljudi koji se s prijemom takvih poruka nisu složili), domenu s koje se šalje suspendirati ćemo bez pitanja.
– Da neće raditi na štetu MCE Vukovar, računalnog sustava koji mu se ustupa, odnosno drugih korisnika usluga MCE Vukovar.
– Da neće objavljivati sadržaj protivan zakonu RH. MCE Vukovar će bez upozorenja prijaviti svaki nelegalni sadržaj na svojim serverima odgovornim institucijama. Kupac se slaže da će na svom zakupljenom prostoru na serveru čuvati samo onaj materijal koji je sastavni dio njegovih web stranica.
– Korisnik se slaže da neće prekomjerno koristiti resurse servera, da neće svojim korištenjem servera ni na koji način otežavati ili onemogućiti korištenje servera ostalim korisnicima servera. 
– Korisnik je dužan nadograđivati software koji koristi na serveru kako bi se smanjila mogućnost upada na stranice od strane trećih osoba i zloupotreba servera.
– MCE Vukovar ima pravo blokirati rad usluga, smije izbrisati ili izmjeniti korisnikov sadržaj  ukoliko dođe do hakiranja usluga ili dođe do preopterećenja servera radi korisnikovog sadržaja.
– MCE Vukovar nije dužan i ne kontrolira sadržaj koji korisnik objavljuje na serveru. 
– MCE Vukovar ima pravo suspendirati i ukinuti uslugu koja nije u skladu s gornjim pravilima i nije dužan korisniku isplatiti nikakvu naknadu niti vratiti uplaćena sredstva.
– Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da MCE Vukovar nema i neće imati nikakvu odgovornost prema korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog suspendiranja ili ukidanja usluge.
– Izrada arhive podataka je odgovornost Korisnika. MCE Vukovar raspolaže backup serverima i koristi vrhunski software R1soft za izradu arhiva, ali nije odgovoran za ispravnost i cjelovitost arhiva.
– MCE Vukovar ima pravo naplatiti vraćanje podataka iz arhive.
– MCE Vukovar neće slati podatke ni na koji drugi Email osim na onaj koje je vezan uz korisnički račun.
– Sve eventualne sporove oko domena, sadržaja, autorskih prava dužan je riješiti vlasnik usluge.
– MCE Vukovar se obavezuje sadržaj Korisnika čuvati kao poslovnu tajnu, te ga neće proslijedjivati trećim osobama bez suglasnosti korisnika. MCE Vukovar ima pravo proslijediti sadržaj na temelju službenog maila ili naloga nadležnim tijelima.
– Korisnik je dužan čuvati u tajnosti svoje korisničke podatke, te svu korespondenciju s obrtom MCE Vukovar.

Članak 5.
Preprodaja prostora
Kupac može preprodavati zakupljenih resursa drugim komercijalnim korisnicima.

Članak 6.
Domene
Registracija naplatnih domena  te produženje registracije domena naplaćuju se zasebno prema cjeniku na stranicama www.mce-vukovar.hr. Ponuda za produljenje domene šalje se kupcu 14 dana prije isteka domene. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena na vrijeme, do valute plaćanja navedene na računu, te da ukinute domene 30 dana nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu ili ući u Redemption period, u kojem se visina registracije domene odredjuje prema dogovoru. Registracija domena .fi .no .be .at  mora biti plaćena odmah ili najkasnije 5 dana od datuma ponude. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena. Ukinute domene nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu. Registrant (Vlasnik domene) .eu mora imati prebivalište u zemlji članici EU. Kupac se slaže i daje pravo obrtu MCE Vukovar da proslijedi podatke upisane o vlasniku domene u skladu s Pravilima i uvjetima registracije .eu domena objavljene na službenim stranicama www.eurid.eu. U slučaju kršenja pravila domena može biti oduzeta registrantu bez ikakve naknade. 
Registracija domene .hr – provodi se prema pravilniku Carneta koji možete pročitati na stranicama www.Carnet.hr i www.dns.hr
Za sve ostale domene vrijedi jednostavno pravilo: domena mora biti plaćena na vrijeme, u suprotnom će biti suspendirana i ukinuta.
MCE Vukovar ne jamči i ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena u vremenu od izvršene narudžbe i do završetka procesa registracije bude registrirana od treće osobe. Novac se u takvom slučaju vraća korisniku ili korisnik izabire neko drugo ime domene.

MCE Vukovar ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena bude blokirana ili izbrisana na centralnom registru ako nije ili ne radi u skladu s pravilnikom registra. Novac se u takvom slučaju ne vraća.

Članak 7.
Sadržaj stranica
MCE Vukovar nema obvezu provjeravanja sadržaja koji se nalaze u korisničkom web prostoru.
Korisnik servera snosi punu odgovornost korištenja usluga, a MCE Vukovar ne daje nikakvo jamstvo i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem istih.

Članak 8.
Povrat novca u roku 30 dana u slučaju nezadovoljstva kupca
Za svoje web hosting usluge MCE Vukovar jamči povrat uplaćenog novca u roku 30 dana od početka pružanja usluge, ukoliko je kupac nezadovoljan pruženim uslugama. Novac se ne vraća za pretplatu na dedicirane servere, SSL certifikate, web dizajn, konzalting usluge, te za registracije i produljenja registracije domena. Rok za povrat novca kupcu je 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva za povratom novca. Nakon isteka roka 30 dana korisnik nema pravo zatražiti povrat novca.

MCE Vukovar zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme, a objavljeni su stalno na stranicama www.mce-vukovar.hr

Nadamo se da su pravila korištenja ovih naših usluga jednostavna, pregledna i prihvatljiva, a
pozivamo sve koji smatraju da neki od naših kupaca djeluju suprotno ovom pravilniku da nas o tome obavijeste putem dostupnih kontakta na našoj internet stranici www.mce-vukovar.hr.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 01.01.2015.